Ibu Seb4k mendengar lu4han anaknya mengh1dap K4nser Mata -“S4kit Ibu, Tak Mahu Dah Buat Kimot3rapi”

“lbu, saya s4kit… Cukup-cukuplah bagi saya jalani k1moterapi, per1t sangat biar saya bert4han begini sahaja,” Iuah Ahmad Saifullah Zamani, 13, remaja yang mengh1dap k4nser m4ta tah4p empat kepada lbunya, Samsiah Abd Ghani, 49. MaIah, wanita itu sendiri buntu memikirkan c4ra untuk memujvk anak b0ngsu daripada empat adik beradik itu supaya t3rus bert4han bagi menjalani tiga se.si kim0terapi lagi.

Katanya, kead4an anaknya sema.kin tervk sejak kebelakangan ini, apatah lagi Ahmad Saifullah enggan menjaIani kim0terapi atas aI.asan terIalu $ak1t, selain tidak s4nggup menanggung rasa mu al, tekak ke ring selain kenc1ng berd4rah susu.lan raw4tan berkenaan.

“Saya ‘kaIah’ dengan r4yuan dan tangis4n an4k yang bersungguh-sunggu.h men0lak untuk menjalani ba.ki kim0terapi di H0spital Universiti Sains Malaysia (HUSM) Kubang Kerian, Kota Bharu. “MaIah, d0ktor dari HUSM sendiri ada datang ke rumah untuk mengh4ntar ub4t selain memujvk Ahmad Saifullah untuk meneru..skan raw4tan kerana bimbang akan kead4annya yang semakin tervk sehingga mengganggu sistem pendeng4rannya.

“Bengk4k di mata sebelah kiri semakin memb3sar sejak Januari lalu, maIah separuh muk4nya turut terjejas selain tidak m4mpu berj4lan dengan stab1l dan perluka.n sok0ngan atau hanya mena..iki kerusi r0da,” katanya ketika dite.mui di rumahnya di Jalan Kubur Alor Pasir, Kampung Repek, di sini, hari ini.

Samsiah berkata, Ahmad Saifullah sudah menjalani 19 se.si kim0terapi selepas disa..hkan mengh1dap k4nser m4ta ketika berusia enam tahun, tetapi s4kitnya itu pernah r3da sebelum kembali menyer4ng tahun ini. “Bagi raw4tan terbaru, dia sepatutnya menjalani ena.m kali kim0terapi namun masih tinggal tiga kali raw4tan yang tidak dilakukan kerana ra sa t4kut dan s4kit kes4n daripada pr0ses berkenaan.

“PiIv lagi ha.ti ini, apabila mel1hat dia meng4du rasa t1dak selesa setiap hari, selain kehil4ngan berat b4dan dengan mend4dak.“Dia juga pernah menyuarakan harapan untuk bermain bersama ra.kan-rakan lain, kami hanya m4mpu men0laknya mengguna.kan keru.si r0da di sekitar rumah kerana dia sudah tidak m4mpu berj4lan dengan stab1l,” katanya yang mengh4rapkan b4ntuan kat1l khas buat anaknya itu.

Menurutnya, anaknya mene.rima b4ntuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebanyak RM300 sebulan remaja itu kini sudah h1Iang se lera makan. N4sib remaja berkenaan mendapat perh4tian daripada Pengerusi Kelab Kebajikan Cakna Kelantan (KKCK), Pui Tiong Lam, yang meIawat serta memberi sumb4ngan keperluan asas kepada mereka, hari ini.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*