Terp4par Allah SWT Sew4ktu L4hirkan Anak

Kalimah Allah Terben tuk jelas Di Teli nga Anak Pelak0n Gerak Khas Setiap insan yang berkahwin pastinya amat teruja untuk menyam but kelahiran insan istimewa yang dianugerahkan 0leh Allah. Begitu jugalah yang dira sai 0leh salah se0rang pelak0n drama bersiri Gerak

Khas, M0hd Zamri Ibrahim atau lebih dikenai sebagai Z Zamri yang meny ambut kelah iran anaknya yang

kelima.

Kedua2 teli nga menyerupai kalimah Allah SWTLebih istimewa buat dirinya. bayi yang dilahi rkan pada kali ini dikatakan begitu unik kerana kedua dua tel1nga bayi memp unyai tulisan menyervpai kalimah Allah SWT.

Kalimah Allah Terb3ntuk Jelas Di T3linga Anak Pelak0n Gerak Khas

Setiap insan yang berkah win pastinya amat tervja untuk menya mbut kelah iran insan istime wa yang dianugerahkan oleh Allah. Begitu jugalah yang dirasai oleh salah se0rang pelak0n drama bersiri Gerak Khas, M0hd Zamri Ibrahim atau lebih dikenal sebagai Z Zamri yang menyam but kelahiran anaknya yang kelima.

Kedua2 telinga menyerupai kalimah Allah SWT L3bih istimewa buat dirinya, bayi yang dilah irkan pada kali ini dikata kan begitu unik kerana kedua-dua telin ga bayi mempunyal tvlisan meny erupai kalimah Allah SWT.

Saya terke jut, namun bersy ukur kerana ia adalah kurniaan Allah SWT buat kami kerana memili ki cahaya mata yang kedua-dua tel inganya bertanda kalimah Allah SWT. Ini adalah kebesaran-Nya dan saya mahu Faizatul Azwin meneri ma didikan Islam yang sempurna.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*