Subahanallah!! Kem3nangan Mil1k Pal3stin, akhirnya Isr3al umum Ge3ncatan S3njata tanda K3kalahan

 

GAZA: Isr ael dan dua kumpvlan p3juang utama di Gaza mengumvm kan gen catan senj ata semalam, dalam usaha mengak hiri pert3mpuran g4nas 11 hari.

Menurvt kenyat aan pejabat Presiden Isr4el, B3njamin N3tanyahu, Kabinet kesel4matannya ‘dengan sebul at suara’ men3rima cadAngan yang dibuat atas inisi atif M3sir bagi g3ncatan sen jata tanpa sy arat.

Kumpulan H4mas dan Isla mic Jih ad turut meng3sahkan g3ncatan s3njata itu dalam satu kenyataan, dengan memaklvmkan ia berkvatkuasa bermula jam 2 pagi hari ini (waktu tempatan).

Kenyataan pihak Isra3l tidak mem4klumkan bila g3nc4tan senj ata akan bermula

Pertem puran terkini menyaks ikan j3t Isr4el memb3dil Gaza melalui s3rangan ud ara, dibal4s dengan ribvan rok3t dari Ga za menya sarkan, sus ulan ketega ngan yang makin memun cak selepas 10 Mei lalu.

Semalam, di Rafah, selatan G aza, wartawan AFP menyak sikan s3rangan g4nas Isr4el memus nahkan bangvnan dan amb ulans berulang alik mem bawa m4ngsa s3rangan.

S3rangan rok3t dari Ga za menin gkat menjela ng petang semalam, mem4ksa penduduk Isr ael mencari tempat perlin dungan selepas diar ah berbuat demi kian oleh t3ntera Isr4el.

Tent era Isr4el berkata Ha mas dan kump ulan peju ang Islam lain di Ga za menem bak  4,070 rok3t ke arah Isra el tetapi kebanyakannya yang disas arkan ke penem patan penduduk berjaya dip1ntas sis tem pertaha nan udara Ir0n D0me.

Menurut pihak p0lis, seran gan r0ket itu mengor bankan 12 nyawa di Isr ael, termasuk dua kanak-kanak dan seor ang ask4r Isra3l selain seorang war ga India serta dua wa rga Thailand.

Ser4ngan Isr ael terhadap Ga za pula mengor bankan 232 penduduk Pales tin, termasuk 65 kanak-kanak dan menc3derakan lebih 1,900 orang manakala 120,000 kehila ngan tempat tinggal, menurut pihak H4mas.

Semalaman, Isr4el terus memb3dil Gaz a melalui s3rangan udara dan arti leri men yasarkan rangk aian terow ong bawah tanah dan infrastrvktur lain m1lik Ha mas, menurut tent3ra Isr4el. – AFP/ BH

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*